www.turistika-brdy.cz | www.ohkpb.cz | www.kdno.cz |

Vyjádření starosty města Jana Konvalinky k mediálním sdělením ohledně parkovacího domu

2023-09-25 14:46:25 | Město Příbram, Eva Švehlová, DiS. ©

Na zářijovém zastupitelstvu bylo schváleno navýšení ceny díla parkovacího domu o 5,95 milionu bez DPH. U části zastupitelů a veřejnosti to vyvolalo silně negativní reakci. Rád bych touto zprávou informoval o skutečnostech, které uvedenému rozhodnutí předcházely a které by neměly být opomenuty.

Foto

Příbramský starosta Mgr. Jan Konvalinka.
(zdroj foto autor článku)

Věc, jakkoliv je zastupitelstvem schválena, není doposud uzavřena, probíhají další jednání.

Zkusme si bez emocí porovnat základní data, se kterými se (ne)operuje.

• Záměr parkovacího domu na autobusovém nádraží je tu s námi už několik let, myšlenka vznikla ve volebním období 2014-2018, nejedná se tedy o žádný nový nápad stávajícího vedení radnice.

• Probíhal soudní spor se společností Stafer ohledně původní projektové dokumentace. Spor v minulém roce dospěl ke smíru.

• Metrostav byl jedinou ze tří firem, které se přihlásily, jedinou, která podala finální nabídku. Stalo se tak ke konci roku 2021.

• V prvních měsících roku 2022 vypuká válka na Ukrajině a roztáčí se turbulence na obchodních trzích. Metrostav v rámci předsmluvního vyjednávání vyjadřuje obavy, že za uvedených podmínek (nabídková cena z roku 2021) nebude schopen dílo dokončit.

• Co by znamenalo smlouvu nepodepsat? To by mělo dva efekty. Parkovací dům by teď nestál a pokud bychom ho soutěžili znovu, dostali bychom nabídku v tehdy aktuálních cenách. S pravděpodobností, která hraničí s jistotou, by nabídková cena byla daleko vyšší než ta původní. Rozhodně by byla vyšší než oněch necelých šest milionů bez daně, o kterých je teď řeč.

• Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení, kterou od nás Metrostav na parkovací dům dostal, byla zatížena řadou nedostatků, které by měly vliv na funkčnost domu. Mezi největší patřila nedostatečně velká parkovací místa a příliš příkré nájezdy ramp. Proto jsme zvolili model, kdy zhotovitel dopracuje nebo přepracuje projektovou dokumentaci. Získali jsme tím prostor uvedené nedostatky odstranit a zároveň se vyřešil problém se zastíněním vedlejšího domu.

• Stavba běží a Metrostav přichází s požadavkem na navýšení ceny, který dokládá nárůstem cen materiálu v obecně užívané cenové soustavě ÚRS. Odvolává se na příslib města k zahájení jednání. Ta probíhají v několika kolech, kdy se postupně snížila částka, kterou Metrostav požadoval, z původních cca 16 milionů na následných
11,9 mil. Kč bez DPH. Relevantnost tohoto požadavku byla věcně vyhodnocena i odborným vyjádřením znalce v oboru cenotvorby. Tuto sumu jsme v rámci jednání zastupitelstva snížili na koncových 5,95 milionů bez daně, tedy zhruba jednu třetinu toho, co původně Metrostav požadoval.

• Pro naše rozhodnutí, pro které hlasovalo 15 zastupitelů, jsme měli oporu např. ve společném stanovisku Ministerstva pro místní rozvoj a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, které říká, že změny umožněné v § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ) lze provést vždy, pokud jsou splněny podmínky posouzení změny jako nepodstatné uvedené v jednotlivých odstavcích § 222 ZZVZ, tj. i tehdy, pokud byla aplikace § 1765 občanského zákoníku (OZ) ve smlouvě na realizovanou veřejnou zakázku vyloučena. Vyloučení aplikace § 1765 OZ sice ruší nárok dodavatele na jednání podle § 1765 odst. 1 OZ, z hlediska občanského práva tím však není vyloučena dohoda stran o změně obsahu závazku. Ta však musí splňovat podmínky § 222 ZZVZ, který přípustnost a rozsah změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku pro zadavatele omezuje. Jinými slovy, že uzavření takového dodatku není, dle uvedených autorit, protizákonné.

• K věci jsme si nechali vypracovat i posudek advokátní kanceláře, který nám dává za pravdu a neshledává náš postup v rozporu se zákonem.

• V úterý 19. 9. 2023 jsem na radnici pozval zástupce veřejnosti, kteří chtěli k bodu navýšení ceny díla vystoupit na zastupitelstvu 11. 9. 2023. Spolu s ostatními zastupiteli jsme vyslechli jejich argumenty, které aktuálně vyhodnocujeme.

• Další možné kroky jako je případná revokace usnesení nebo jeho akceptace a podpis dodatku ke smlouvě, jsou předmětem dalších jednání a posuzování právníky. Jako starosta nechci dodatek podepsat do okamžiku, než se dostatečným způsobem vysvětlí veškeré okolnosti.

• Lze dovozovat i riziko, že jakýkoliv učiněný krok popsaný v předchozím bodě může mít pro město (zastupitele) právní či soudní dohry.

• Ke všem mediálním prohlášením je třeba přistupovat tak, že se jedná o názor autora, nikoliv o definitivní pravdu, tu v některých případech skutečně může určit až soud.

Eva Švehlová, DiS.,
tisková mluvčí


Město Příbram, Eva Švehlová, DiS. ©


Tato diskuse již byla ukončena.

Podporujeme

Divadlo Antonína Dvořáka Příbram a Kino Příbram
MHD Příbram - jízdní řády

Aktuální jízdní řády najdete ZDE.

REKLAMA

Starožitnosti, antik Chod

© Mgr. Jaroslav Hodrment
Webhosting a domény od GIGASERVER.CZ
Právní doložka