www.turistika-brdy.cz | www.ohkpb.cz | www.kdno.cz |

Jakub Popelka: Koncepce sportu do 2030

2019-10-08 09:09:16 | Mgr. Jakub Popelka, Ph.D. ©

Jsem zpracovatelem koncepčního materiálu Plán rozvoje sportu města Příbram do roku 2030. Profesně se věnuji problematice rozvoje sportu na lokální úrovni již od roku 2010, přičemž jsem navázal na téma své disertační práce, kde jsem se zabýval efektivností různých právním forem provozu sportovních zařízení.

Foto

Mgr. Jakub Popelka, Ph.D..
(Zdroj foto autor článku)

Při stáži ve Velké Británii jsem měl možnost seznámit se s přístupy a metodami, které jsou uplatňovány při tvorbě strategických dokumentů pro britská města v oblasti sportu. Pokusil jsem se tak metodiku aplikovat na české prostředím, přičemž bylo samozřejmě nutné respektovat lokální specifika, jako je například odlišná sídelní struktura, jiné postavení a tradice sportovních spolků či role státu a měst při rozvoji sportu. Zároveň je třeba si uvědomit, že obce a města v ČR nemají zkušenosti se zpracováním takových dokumentů, rozvoj sportu na lokální úrovni tak byl často do velké míry ovlivněn preferencemi politických představitelů a jejich vztahem ke sportu.

Plán rozvoje sportu v českých podmínkách je strategickým dokumentem, který mají města a obce povinnost zpracovávat na základě zákona o podpoře sportu. Města tak v současné době uplatňují v zásadě dva přístupy. V první případě jde o formální naplnění zákona o podpoře sportu bez výraznějších změn aktuálního stavu. Obce a města pak zpracovávají materiál prostřednictvím vlastních zaměstnanců nebo zadávají Plán rozvoje sportu externí firmě bez další angažovanosti představitelů města a sportovního hnutí. Takový dokument je pak často značně formalizovaný a příliš obecný, bez reflektování lokálních specifik a potřeb sportovních organizací.

Druhý přístup pak reprezentují obce a města, která chápou oblast podpory a rozvoje sportu v širším kontextu a mají zájem o vytvoření funkčního dokumentu, který vychází z podrobné analýzy současného stavu. Se sportem je pak nakládáno jako s efektivním nástrojem, který lze využít také pro naplňování dalších cílů, například v problematice sociální, zdravotní, oblasti cestovního ruchu či celkového rozvoje města. Příbram je právě jedním z měst, která přistupují s rozvoji sportu v širších souvislostech a přikládají dokumentu značnou důležitost. Důkazem jsou i další aktivity města, sport je zkrátka v Příbrami na očích. Také vymezení časového období do roku 2030 naznačuje dlouhodobý charakter dokumentu, s čímž se ve městech v rámci České republiky často nesetkávám.

Podpora sportu je dlouhodobě v ČR vnímána jako nekoncepční, pokud vznikne na centrální úrovni strategický dokument, má spíše charakter obecných doporučení bez jasné vize či opatření, která se projeví na té nejnižší úrovni. V posledních letech se rovněž často měnila kritéria přidělování dotací ze strany státu, spolky se pak dostávají do nepříjemné situace, kdy nemají zaručené prostředky pro vlastní činnost. Právě na tuto situaci by měl plán rozvoje sportu také reagovat, a poskytnout tak jasná pravidla, která se nebudou měnit s každým volebním obdobím.

Dalším problémovým okruhem plánu rozvoje sportu je oblast sportovní infrastruktury. Provozně nejnáročnější sportovní zařízení přešla do majetku měst, která tak kromě podpory sportovních spolků a investic financují provoz sportovní infrastruktury, právě tyto náklady většinou několikanásobně převyšují objem dotací spolkům. Zájmem měst by mělo být, aby sportovní infrastruktura byla provozována co nejefektivněji, nově vznikající zařízení byla co nejvíce soběstačná a zároveň odpovídala trendům v oblasti trávení volného času. Města navíc často disponují sportovišti, která již neodpovídají současným potřebám a trendům a jejich využití je nedostatečné. Najít optimální cestu k dalšímu rozvoji takových sportovišť či lokalit je dalším z několika dalších úkolů plánu rozvoje sportu.

V rámci práce na analytické části jsme shromáždili množství informací. Dotazníkové šetření na školách i v okruhu široké veřejnosti (přes 2000 vrácených dotazníků), šetření v klubech i ostatní sportovní veřejnosti, terénní šetření sportovní infrastruktury, analýza dotační politiky a financování sportu, vztah k dalším strategickým dokumentům (plán rozvoje města, cyklokoncepce a další) - to vše musíme teď zhodnotit, pracovat s demografickými daty, porovnávat s dalšími městy a dokončovat pasport sportovních zařízení. Vzešlé poznatky s jednotlivých analýz pak vytvoří jakýsi rámec pro formulování realistické strategie. Zároveň se budeme snažit, aby město mohlo plně využít potenciálu sportu, který má přesah také do dalších oblastí společenského života. Věřím, že tento koncepční materiál (po jeho přijetí) nasměruje Příbram dlouhodobě správným směrem.

Mgr. Jakub Popelka, Ph.D.Mgr. Jakub Popelka, Ph.D. ©


Tato diskuse již byla ukončena.

Podporujeme

Divadlo Antonína Dvořáka Příbram a Kino Příbram
MHD Příbram - jízdní řády

Aktuální jízdní řády najdete ZDE.

REKLAMA

Starožitnosti, antik Chod

© Mgr. Jaroslav Hodrment
Webhosting a domény od GIGASERVER.CZ
Právní doložka